информационни центрове

Сдружение Еврорегион Плевен-Олт

Информационнен портал по програма на Европейския съюз

Интеррег Европа помага на регионалните и местните власти в цяла Европа да развиват и прилагат по-добра политика. Чрез създаването на среда и възможности за споделяне на решения, ние целим да осигурим интеграция и устойчиво въздействие за хората и регионите.

Дунавската транснационална програма е финансов инструмент за европейско териториално сътрудничество. Програма Интеррег Дунав насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване в региона на река Дунав чрез интегриране на политиките в избрани области.

interreg VA Ronamia-Bulgaria

Програма Interreg V – A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз.
Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.
Допустим регион: Румъния – седем окръга: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца; България – осем области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич

Програмата BalkanMed, която обединява три страни от ЕС (Гърция, България и Кипър) и две страни кандидатки (Албания и Бившата югославска република Македония), ще се фокусира върху два приоритета: повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез предприемачество и иновации, и опазване на околната среда.