Филм “Сравнителни предимства, уникални производства, добри практики”

Наименование

 

„ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ  ПЛЕВЕН – КРАЙОВАСЛАТИНА, МОСТ МЕЖДУ ДВЕ ДЪРЖАВИ”
Водещ партньор (име/държава) ЕВРОРЕГИОН ПЛЕВЕН – ОЛТ
Брой партньори 2
Място(а) на проекта ПЛЕВЕН – КРАЙОВА – СЛАТИНА
Обща стойност 362389,50 евро
Цели на проекта

 

 

 

 

Главна цел: Да се подкрепи взаимното свързване на съответните участници в трансгранично развитие, за да се използват сравнителните предимства и възможности за иницииране обмен на информация, изследване на пазарите и съчетаване на ресурсите за постигането на реален напредък в трансграничния регион

Конкретна цел: 1 Създаване на съвместна информационна база данни на региона  за събиране, идентифициране и публикуване на възможности и контакти за различни дейности от транс-граничен характер

Конкретна цел: 2  Създаване на правила и регламенти  за определяне рамка на съвместни социално-икономически дейности

Конкретна цел: 3 Съвместно промотиране на регионални продукти и услуги

Дейности по проекта

 

 

 

 

 1. Изпълнение на пакет от дейности за създаване на екипи за изпълнение и управление на Проекта
 1. Изпълнение на пакет от дейности за създаване на съвместна информационна база данни на региона
 1. Изпълнение на пакет от дейности за създаване на стратегически документи  за управление и работа на информационните центровете и определяне на услугите,предоставяни в тях
 1. Изпълнение на пакет от дейности за популяризиране на МСП и НПО от   целевия трансграничен регион
 1. Изпълнение на пакет от дейности за прозрачност и популяризиране на Проекта
 1. Доставка на офис оборудване за персонала по Проекта
 2. Подготовка и предаване на финален отчет
 3. Представяне на месечни отчети на УО в гр. Калъраш – Румъния
Резултати от проекта

 

 

 

 

 1. Успешно управляван проект по  „Оперативна програма България  -Румъния 2007 – 20013”
 1. Създадена информационна база данни, базирана на отговорни пазарни изследвания и статистическа  информация.

3.    Изработени  Стратегия за развитие и маркетингова стратегия за работа на информационните центрове.

 1. Популяризиране на МСП и НПО от целевия трансграничен регион.
 1. Прозрачност и популяризиране на проекта
Целеви групи

 

 

 

Преки бенефициенти:

8 души, които ще работят по изпълнението на проекта

Минимум 60 фирми и НПО, взели участие в дискусиите за разработването на стратегията за управление и работа на центровете

Минимум 60 фирми и НПО, взели участие в определянето на дейностите за работа на информационните центрове.

Минимум 20 души, които ще работят по изработването на икономическите анализи

Минимум 60 фирми, които ще вземат участие при разработването на маркетинговата стратегия

Минимум 30 души, които ще вземат участие при изготвянето на материалите за промотиране

Минимум 60 фирми, взели участие в търговските изложения

10 медии, участници в  пресконференциите

Непреки бенефициенти: регионални власти, местни власти,регионални институции, местни институции, браншови  организации, научно – изследователски звена, фирми, НПО от трите области.

Продължителност на изпълнението (месеци) 15 месеца

 

За изпълнението на проект “Информационни центрове Плевен-Крайова-Слатина, мост между две държави” – интервю