Въз основа на проведена процедура за избор на изпълнител без публична покана  с предмет: „Подготовка на учебно съдържание и провеждане на обучителен курс за агент по продажбите на био продукти“ в изпълнение на дейност по проект „Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги”, BIOVIRTINC код на проекта: 16.4.2.109, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. CPV 80530000-8 Услуги по професионално обучение е възложен следния договор: „Подготовка на учебно съдържание и провеждане на обучителен курс за агент по продажбите на био продукти“ в изпълнение на дейност по проект „Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги”, BIOVIRTINC код на проекта: 16.4.2.109, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. CPV 80530000-8 Услуги по професионално обучение на външен изпълнител „ПАЛДЕ КОРЕКТ“ ЕООД – Договор № 10/16.02.2018 на стойност 9435,00 лв. без ДДС.