На 16 февруари 2017 г. в хотел Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе 149, гр. София. ще се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Третата покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена в периода от 1 март до 30 юни 2017 г. Информационният ден се организира от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на семинара ще бъде представена информация относно изискванията по поканата и възможностите за кандидатстване. Ще бъде представен опитът от първите две покани и възможностите за подобряване на представянето на българските партньори в третата покана.

В тази връзка Сдружение “Еврорегион Плевен-Олт” получи покана да сподели с участниците в семинара опита си  като единствен водещ партньор от България по тази програма на проект CD-ETA, ” Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“.

Представянето ще бъде с кратка презентация  и отговор на въпроси за проекта в рамките на панела „Interreg Europe“.

Ще дадем полезна практическа информация за подготовката и изпълнението на проекта по отношение на:

  • сайта на програмата като полезен инструмент в подготовката на проектното предложение;
  • изграждане на партньорството;
  • определяне на политическите инструменти, върху които ще се въздейства;
  • установяване на реалистичен бюджет;
  • работата със заинтересованите страни и включването им в проекта;
  • предизвикателства и добри практики.

Допълнително информация за събитието е публикувана на интернет страницата на МРРБ.