Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни и биологични ресурси“ е съфинасиран по Програма за трнасгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020,

Приоритетна ос 2 – Зелен регион,

Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивата употреба на природното наследство и ресурси и културното наследство.

Продължителност на проекта: 18 месеца.

Водещ бенефициент: „Румънско движение за качество“, гр. Крайова, Румъния;

Бенефициет 2: Сдружение „Национален център за информационно обслужване“, гр. Плевен, България.

Бюджет на проекта: 465 066,28 евро.

Бюджет на Сдружение „Национален център за информационнно обслужване“: 131 904,28 евро.

В рамките на проект NATBIOT „Румънското движение за качество“ (РДК) и Сдружение „Национален център за информационно обслужване“ надграждат своето успешно сътрудничество по проект BIOVIRTINC, като  едновременно с това отговарят на следните предизвикателства пред трансграничната зона Долж, Олт, Мехединци (Румъния) и Видин, Монтана, Враца и Плевен (България):

1) Недостатъчно познаване/популяризиране на природното и културното наследство, природните ресурси в целевата област и свързаните с тях места за настаняване, хранене, транспорт, развлекателни услуги от гледна точка на брой, ниво на качество, специфичност;

2) Недостатъчно развитие и популяризиране на природните/биологични продукти и услуги, които могат да привлекат туристи, които търсят почивка или желаят да се запознаят с природното и културно наследство, като се възползват от природни/биологични услуги;

3) Сезонност на туризма, преобладаващ летен сезон (с изключение на ски курортите);

Проектът цели да отговори на тези предизвикателства като създаде общи иновативни туристически продукти с марката NATBIOT и като подобри качеството и маркетинга на услуги в областта на туризма, които водят до устойчиво използване на природното и културно наследство и ресурси на целенасочена кръста гранична зона. Основните целеви групи, които ще бъдат адресирани от проектните дейности са туристическите оператори, доставчици на услуги (настаняване, доставчици на хранителни единици/ресторанти) и туристите като краен бенефициент.

В рамките на проекта е предвидено да бъдат изпълнени следните дейности:

1) Управление на проекта.

2) Съвместно проучване по отношение на най-представителните обекти на природното и културно наследство на целевата зона и опис на услуги (настаняване, хранене, транспорт, развлечения и т.н.), които поддържат туризма;

3) Повишаване на информираността по отношение на конкретна полза на природните ресурси и услуги, използващи биологични продукти: тематични семинари, срещи между производители/търговци/потребители на природни/биологични продукти и услуги, рекламни материали, телевизионни клипове и т.н. от двете страни на границата, за да се поддържа и да се насърчи развитието на иновативните туристически пакети NATBIOT;

4) Консултации за сертифициране на качеството на осем единици;

5) Идентифициране на 4 туристически пакета NATBIOT;

6) Разработване на 4 туристически пакета NATBIOT, на база на препоръките на проучването, консултации между туристическите оператори, доставчици на услуги, трансграничните био производители/дистрибутори, представителите на местните власти, партньори; всеки пакет ще съдържа микс от природно наследство, нематериално и материално културно наследство и природни/био услуги; всеки туристически пакет на NATBIOT ще съдържа всички логистични данни за изпълнението, включително видео презентация, рекламни материали и приложение за смартфон;

7) Събития за промотиране на туристическите пакети NATBIOT

8) Разработване на 2 съвместни стратегии за повишаване на качестото на услугите и диверсификация, услуги, използващи специфични природни ресурси и услуги като иновативна тенденция, свързана с туристическите продукти, предложени в рамките на проекта;

9) Провеждане на заключително промоционално събитие – NATBIOT конференция, на която ще бъдат представени всички резултати на проекта, туристическите пакети, филмите, ще се съберат туристическите оператори, доставчици на услуги (настаняване, ресторанти единици), търговци и производители на биологични родукти, представители на отговорните за  културното и природно наследство, местните власти от трансграничния регион;

10) Информация и публичност на проекта.