Р Е Ш Е Н И Е

№ 96/25.02.2020 г.

За откриване на процедура за определяне на изпълнител на основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016

Съгласно изискванията на чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016 за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка с изпълнение на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“, PGI00008, CD-ETA:

I. Откривам процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Изработка, оформление и отпечатване на 1000 бр. алманах на проекта – booklet“ в изпълнение на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“, PGI00008, CD-ETA, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020, изпълняван от Сдружение Еврорегион Плевен-Олт.

II.   Вид на процедурата: Избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 1, (1) от ПМС160/01.07.2016.

III.  Определям следните параметри и изисквания за провеждане на обществената поръчка:

1.   Предмет на публичната покана: „Изработка, оформление и отпечатване на 1000 бр. алманах на проекта – booklet“ в изпълнение на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“, PGI00008, CD-ETA, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020.

2.   Прогнозна стойност на услугата в лева без ДДС: 24 447,50 лв. или с ДДС: 29 337,00 лв.

3.   Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.

IV. Одобрявам публичната покана и цялата документация за участие.

V.  Съгласно изискванията на чл. 2 (1) от ПМС №160/01.07.2016г., Преходни и заключителни разпоредби & 4. (1)  от ПМС №160/01.07.2016г. и чл. 52, ал. 1 от ЗУЕСЕСИФ, публичната покана и документацията за кандидатстване да бъде предоставена на Дирекция „УТС“ на МРРБ за публикуване на интернет страницата на Единния информационен портал (www.eufunds.bg).

Дата на публикуване: 26.02.2020 г. Крайна дата за публичен достъп: 04.03.2020 г.

VI. Пълната документация за участие може да бъде предоставена по един от следните начини:

1.   На интернет адреса на Информационния портал за фондовете от Европейския съюз:  http://www.eufunds.bg ;

2.   На интернет адреса на Сдружение Еврорегион Плевен-Олт www.cbicenterspks.eu ;

3.   Чрез предоставяне на ръка в офиса на Сдружение Еврорегион Плевен-Олт, гр. Плевен, пл. Възраждане № 1, офис 201;

4.   Чрез изпращане по електронна поща;

5.   Чрез изпращане по пощата, когато заинтересованото лице е превело на бенефициента стойността на пощенските разходи.

VII. Адрес, на който да се представят офертите:

5800 гр. Плевен, Община Плевен, област Плевен

пл. Възраждане № 1, офис 201

VIII.  Срок за подаване на офертите:

До 17:00 ч. на 04.03.2020 г. в офиса на Сдружение Еврорегион Плевен-Олт

IX. Място, дата и час на отваряне на техническите и ценови предложения и тяхното разглеждане:

Предложенията на кандидатите ще бъдат отворени в 10:00 ч. на 05.03.2020 г. в офиса на Сдружение Еврорегион Плевен-Олт, с адрес гр. Плевен, пл. Възраждане №1, офис 201.