Вид на процедурата: Избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 1, (1) от ПМС160/01.07.2016

Предмет: „Организиране и провеждане на медийна кампания в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в трансграничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 78614/16.06.2017.

Обособена позиция 1: Промотиране на проекта в медиите, състоящо се от следните дейности: изработване на радио спот и 50 излъчвания на радио спота, изработване на ТВ спот и 50 излъчвания на ТВ спота, изработване на он-лайн спот и разпространение в продължение на 60 дни на он-лайн спота, публикуване на 20 прес съобщения, 6 излъчвания на филм. Прогнозна стойност в лева без ДДС 17 959,60

Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на две пресконференции. Прогнозна стойност в лева без ДДС 1629,82 лв.

Прогнозна стойност на услугата (за всички обособени позиции) в лева без ДДС – 19 589, 42 лв.

Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.

Цялата документация за процедурата можете да изтеглите от тук