Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 82686/18.07.2018

Р Е Ш Е Н И Е

№ 70/11.10.2018 г.

 За откриване на процедура за определяне на изпълнител на основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016

Съгласно изискванията на чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016 за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка с изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

 1. Откривам процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на събития, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях“, в изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България“ с Договор 82686/18.07.2018.
 2. Вид на процедурата: Избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 1, (1) от ПМС160/01.07.2016.
 • Определям следните параметри и изисквания за провеждане на обществената поръчка:
 1. Предмет на публичната покана: „Организиране и провеждане на събития, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях“, в изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България“ с Договор 82686/18.07.2018.
 2. Прогнозна стойност на услугата в лева без ДДС – 32 466,28 лв.
 3. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.
 4. Одобрявам публичната покана и цялата документация за участие.
 5. Съгласно изискванията на чл. 2 (1) от ПМС №160/01.07.2016г., Преходни и заключителни разпоредби & 4. (1 ) от ПМС №160/01.07.2016г. и чл. 52, ал. 1 от ЗУЕСЕСИФ, публичната покана и документацията за кандидатстване да бъде предоставена на ГД „УТС“ на МРРБ за публикуване на интернет страницата на Единния информационен портал (eufunds.bg).

Дата на публикуване: 12.10.2018 г. Крайна дата на публичен достъп: 19.10.2018 г.

 1. Пълната документация за участие може да бъде предоставена по един от следните начини:
 2. На интернет адреса на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз: http://www.eufunds.bg;
 3. На интернет адреса на Сдружение Национален център за информационно обслужване cbicenterspks.eu;
 4. Чрез предоставяне на ръка в офиса на Сдружение НЦИО, гр. Плевен, пл. Възраждане № 1, офис 201;
 5. Чрез изпращане по електронна поща;
 6. Чрез изпращане по пощата, когато заинтересованото лице е превело на бенефициента стойността на пощенските разходи.
 • Адрес, на който да се представят офертите:

5800 гр. Плевен, Община Плевен, област Плевен

пл. Възраждане № 1, офис 201

 • Срок за подаване на офертите:

До 17:00 ч. на 19.10.2018 г. в офиса на Сдружение „Национален център за информационно обслужване“

Място, дата и час на отваряне на техническите и ценови предложения и тяхното разглеждане:

Предложенията на кандидатите ще бъдат отворени в 10:00 ч. на 22.10.2018 г. в офиса на Сдружение „Национален център за информационно обслужване“, с адрес гр. Плевен, пл. Възраждане №1, офис 201.

 

 Стилиян Върбанов

Председател на УС на Сдружение НЦИО