Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на медийна кампания“, в изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 82686/18.07.2018.

Вид на процедурата: Избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 1, (1) от ПМС160/01.07.2016

Предмет на публичната покана: „Организиране и провеждане на медийна кампания“, в изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 82686/18.07.2018, със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Промотиране на проекта, състоящо се от следните дейности: Изработване и запис на 2 промоционални филма*15 минути всеки.

Прогнозна стойност за Обособена позиция 1 в лева, без ДДС: 2 филма*27 381,20 лв. – 54 762,40 лв.

Обособена позиция 2: Промотиране на проекта в медиите, състоящо се от следните дейности: Излъчване на 4 промоционални филма.

Прогнозна стойност за Обособена позиция 2 в лева, без ДДС: 4 филма*2933,70 лв. – 11 734,80 лв.

Обособена позиция 3: Промотиране на проекта, състоящо се от следните дейности: Изработка и запис на 1 радио спот (30 сек.).

Прогнозна стойност за Обособена позиция 3 в лева, без ДДС: 977,90 лв.

Обособена позиция 4: Промотиране на проекта в медиите, състоящо се от следните дейности: Разпространение на 1 радио спот.

Прогнозна стойност за Обособена позиция 4 в лева, без ДДС: 15 255,24  лв.

Обособена позиция 5: Дигитално промотиране на проекта, изразяващо се в следните дейности: Изработка на 2 он-лайн банера, разпространение на 2 он-лайн банера, създаване и управление на канали на социална мрежа на 3 различни платформи за публикуване на информация.

Прогнозна стойност за Обособена позиция 5 в лева, без ДДС: 13 886,18  лв.

Прогнозна стойност на услугата (за всички обособени позиции) в лева, без ДДС – 96 616,52 лв.

Критерий за оценка на офертите: най-ниска предложена цена.

В настоящата процедура всеки кандидат може да кандидатства за една или повече обособени позиции.

Пълната документация за участие може да изтеглите от тук.

Срок за подаване на офертите: До 17:00 ч. на 30.04.2019 г. в офиса на Сдружение „Национален център за информационно обслужване“ – гр. Плевен пл. Възраждане №1, офис 201