Предмет: Изработване, оформление, отпечатване и доставка на промоционални материали по проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в трансграничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 78614/16.06.2017, включващо осигуряването на следното:

–    Изработване, оформление и отпечатване на брошури– 530 бр.

–    Изработване, оформление и отпечатване на плакати – 460 бр.

–    Изработване, оформление и отпечатване на флаери – 990 бр.

–    CD със запис на проучване – 530 бр.

–    Брандирани химикалки – 640 бр.

–    Брандирани бележници – 640 бр.

–    Изработване, оформление и отпечатване на банер-up – 9 бр.

–    Изработване, оформление и отпечатване на банер външен – 3 бр.

Вид на процедурата: Избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 1, (1) от ПМС 160/01.07.2016

Цялата документация може да бъде изтеглена от тук