Предмет на публичната покана: „Изготвяне на проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството на територията на проекта за областите Враца и Плевен” в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в транс граничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България“ с Договор 78614/16.06.2017.

Прогнозна стойност на услугата в лева без ДДС – 18 743,08 лв.

Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена.

Цялата документация по процедурата можете да изтеглите от тук