Предмет: Организиране и провеждане на събития, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях в изпълнение на проект „Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги”, проект № 16.4.2.109, eMS код ROBG-141, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор № 49355/06.04.2017.

Обособена позиция 1. Организиране и провеждане на събития (6 Информационни сесии в България), с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях – 3 информационни сесии в гр. Плевен и 3 информационни сесии в гр. Никопол, с по 21 участника, 2-дневни.

Обособена позиция 2. Организиране и провеждане на събития (2 обучителни сесии в България) с по 21 участника, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях, 4-дневни.

Обособена позиция 3. Организиране и провеждане на събития (2 обучителни сесии в България), с по 21 участника, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях, 5-дневни.

Обособена позиция 4. Организиране и провеждане на събитие (1 обучителна сесия в България) с 15 участника, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в него, 6-дневна.

Обособена позиция 5. Организиране и провеждане на събитие (1 работна среща в България) с 11 участника, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в нея, 2-дневна.

Цялата документация по процедурата може да изтеглите от тук.