1. Процедура: „Организиране и провеждане на събития“, в изпълнение на проект „Развитие на съвместен пазар на труда и трудова мобилност в областта на строителството в трансграничната зона Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 78614/16.06.2017.

Обособена позиция 1. Техническа организация и провеждане на събития по проекта и осигуряване на кетъринг за участниците в тях

Обособена позиция 2. Настаняване на участници в събитията по проекта

2. Име на бенефициента и код на проекта: Сдружение „Национален център за информационно обслужване“, Плевен. Код на проекта 16.4.2.076, eMS код ROBG-151.

3. Описание на предмета на поръчката: Публична покана за избор на изпълнител и приложения към нея с предмет „Организиране и провеждане на събития“, в изпълнение на проект „Развитие на съвместен пазар на труда и трудова мобилност в областта на строителството в трансграничната зона Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 78614/16.06.2017.

4. Краен срок за подаване на офертите: 19.02.2018 17:00 ч.

Цялата документация по обособена позиция 1: тук

Цялата документация по обособена позиция 2: тук

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ДОГОВОРИ

 Въз основа на проведена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана на основание чл.1, ал.1 и 2 от ПМС №160/01.07.2016 г. с предмет: „Организиране и провеждане на събития“ в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в трансграничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 78614/16.06.2017 със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. Техническа организация и провеждане на събития по проекта и осигуряване на кетъринг за участниците в тях

Обособена позиция 2. Настаняване на участници в събитията по проекта

и въз основа на протокол от 20.02.2018 от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти, са възложени следните договори:

1.Изпълнението на договор с предмет: „Организиране и провеждане на събития“ в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в трансграничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 78614/16.06.2017 по Обособена позиция 1. Техническа организация и провеждане на събития по проекта и осигуряване на кетъринг за участниците в тях се възлага на кандидат № 1 в процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана „Парк-АБ“ ЕООД – Договор № 8/02.03.2018 на стойност 15546.55 лв. без ДДС или 18655.86 лв. с ДДС.

2.Изпълнението на договор с предмет: „Организиране и провеждане на събития“ в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в трансграничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 78614/16.06.2017 по Обособена позиция 2. Настаняване на участници в събитията по проекта се възлага на кандидат № 1 в процедурата за избор на изпълнител чрез публична покана „Парк-АБ“ ЕООД – Договор № 9/02.03.2018, на стойност 6459,00 лв. без ДДС или 7040.31 лв. без ДДС.