Филм “Пътят на виното – успешният път”

Водещ партньор

 

Румънската Асоциация за Технологичен Трансфер и Иновации –  A.R.o.T.T.
Брой на партньорите

 

5- ARoTT, Университет – Крайова, Балканска гражданска коалиция . Белоградчик, Регионална агенция за развитие и бизнес център 2000 – Монтана, Национален център за информационно обслужване – Плевен
Район(и) на проекта

 

Румъния – Област Долж, Олт и Мехединци

България – Областите  Монтана, Белоградчик, Плевен

Обща стойност 452,619.30 евро

Обща цел: Устойчиво икономическо развитие на региона Долж, Олт, Мехидинци,Белоградчик, Монтана, Плевен чрез идентифициране и промотиране на възможностите в сферата на лозарството и свързаните с него услуги

Специфична цел 1 : Идентифициране и промотиране на възможностите в сферата на лозарството и свързаните с него услуги от трансграничната територия Долж, Олт, Мехидинци, Белоградчик, Монтана, Плевен чрез конкретни  мерки и средства.

Специфична цел 2: Планиране на пилотен проект в областта на лозарството, за да се превърне в пример за добра практика за развитието на лозаро-винарската индустрия в  българо-румънската трансгранична територия.

Дейности и резултати на проекта:

Проучвания: ”Възможности за развитие на лозаро-винарството в трансграничните райони”; ”маркетингова стратегия за промотиране на продуктите на винарската индустрия от трансграничната територия на  Долж, Олт, Мехидинци, Белоградчик, Монтана, Плевен на пазара на Европейският съюз”;

Ръководство „Добри практики в лозаро-винарството от българо-румънският трансграничен район”;

Промоционален филм” Пътят на виното – успешният път”;

Портал за промотиране на лозарството, винарската индустрия и свързаните с тях други сектори на икономиката от трансграничната територия;

Проведени 4 семинара за МСП от винарската индустрия;

Проведени 2 работни срещи за производителите и търговци от винарската индустрия;

Проведени 2 икономически мисии за МСП от винарската индустрия;

Проведена 1 регионална конференция;

Организирано 1 трансгранично изложение;

2 пилотни инициативи за лозаро-винарството ;

1 промоционална кампания

Интервю за изпълнението на проект “Пътят на виното”

Най-големият резултат от изпълнениено на проекта беше създаването и регистрацията на клъстер „Дунавски вина“.

Сдружение „Дунавски вина” е организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Членове на организацията са  фирми и организации, работещи в сферата на винопроизводството и съпътстващите услуги, а именно: „Бургозоне” ЕООД, „Видинска гъмза”АД, „Новоселска гъмза”АД,  „Албена Симеонова 1”ЕООД, „Милвина”ЕООД „В.А.Т.”ООД,  Сдружение „Национален център за информационно обслужване”, „Тинито АПС”ЕООД,

„Агросток България”ООД, Институт по лозарство и винарство-Плевен.

В резултат на изпълнението на проект MIS ETC Code:199 „Пътят на виното” по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 се създаде общност от стопански субекти, работещи на територията на Северозападна България и Югозападна Румъния, които обединиха своите усилия и започнаха да работят заедно. В период от няколко месеца това неформално обединение създаде магазин за вино в гр. Плевен, on-line магазин за вино, взе участие в две изложения с общ щанд.

Желанието за развитие и възможността, която предоставят редица национални и европийски програми,  доведе до решението за регистриране на клъстер „Дунавски вина” като юридическо лице. Целите на сдружението са следните:

  1. Развитие на устойчив и конкурентно способен пазар на вино, произведено от изби в Северозападна България
  2. Оптимизиране на връзките и взаимоотношенията между клъстерните партньори чрез единна информационна база за клъстера
  3. Развитие на туристически маршрут „Пътят на виното”.

 

Предметът на основна дейност на Сдружението е съдействие за мобилизиране на собствените ресурси на региона, подпомагане развитието на пазара на вино, координиране на общностни проекти, спомагащи развитието на Северозападна България в областта на маркетинга и пазара на вино.

Вземайки предвид качеството на продукцията, която презентираме, пазарното й търсене в Европа, капацитета, с който разполагаме за осъществяване на редица проекти, и отчитайки стремежа за развитие и достигане до стабилно равнище на развитие, търсим подходящи партньори от България и Европейските страни за да осъществим поставените цели и задачи пред дейността на Сдружението. В същото време сме готови да окажем съдействие за постигане на целите на други подобни организации от Европа, имащи пазарни интереси към  България.

На 01.05.2014 година във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, Испания е регистрирана марка “Danube wine”, собственост на Сдружението. Под общата марка „Danube wine” продаваме вино в 10 магазина в Северозападна България, като продължаваме разширението на мрежата.

От създаването си клъстерът е взел участие в няколко национални и международни изложения. В началото на м.октомври 2013 организирахме Фестивал на Дунавското вино, който планираме да стане ежегоден.

Цялата информация е на разположение на сайта на проекта