По време на провеждането на третата среща на групата на местните заинтересовани страни по проект CD-ETA, в която участие взеха представители на общините от област Плевен, присъстващите попълниха анкетна карта за идентифициране на нуждите от внедряване на добри практики за дигитализация на природното наследство на територията на област Плевен и по-конкретно на територията на общината, която представляват.

След направен анализ на получените резултати се установи, че от четирите предложени практики с най-голям приоритет са две:

 1. Установяване на местна политика за дигитализация на природното наследство
 2. Разработване на платформа за виртуална разходка в природните паркове.                                       трета среща на местни заинтересовани страниОтбелязва се изключителна важност от внедряването на една от тези практики – установяване на местна политика за дигитализация на природното и културно наследство с цел правилно изпълнение на дейностите по управление на територията.

Стратегическата важност  е оценена на 4,45 от 5 възможни точки, а ограниченията на 3,11.

Техническите и законовите ограничения са незначителни. Особено внимание се обръща на финансовите ограничения. Липсата на финансови средства е сериозно препятствие в разработването на инструменти, които да улеснят и подпомогнат дейностите на местната администрация в управлението на територията и общността.

През 2013 година в рамките на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България“, финансиран по Програма Румъния-България 2007-2013, е разработена Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен. Схемата е приета на 29.10.2014 година на заседание на областния съвет.

За целите на схемата е разработено специално ГИС приложение, достъпно на адрес gispro.bg/oblast_pleven/

Регионалната схема е разработена от ДЗЗД „Геоконсепт“, а ГИС – от ГИС Про ООД.

Пространствената схема е индикативен документ, определящ основни параметри, върху които общините трябва да започнат да работят заедно и да ги отразяват в своите стратегически планови документи, къквито някои тепърва ще разработват, а други вече са започнали работа по тях.

Главна цел на схемата е да даде основата, върху която общините детайлно да планират територията чрез стратегическите си планови документи.

Стратегическият документ има важно практическо значение предвид договарянето на проекти в програмния период 2014-2020 година.

Съобразявайки се с йерархията на стратегическите документи, зваимно свързани по между си, а именно Националната концепция за пространсвено развитие, Регионална схема за пространствено развитие на Северозападен регион и Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен, общините би следвало да разработят Концепции за пространствено развитие.

През 2014 разработени и приети от Общинските съвети са Концепции за пространствено развитие на общините Плевен, Левски и Червен бряг. И трите концепции са разработени по проекти, финансирани чраз програма „Административен капацитет“. Хоризонтът им е 2025 година.

Концепцията за пространствено развитие включва текст, таблици, диаграми, карти, графики и схеми.

Като първа крачка към подобряване управлението на местно ниво е препоръчително останалите 8 общини от област Плевен да разработят своята Концепция за пространствено развитие. Това действие, вдъхновено от проект CD-ETA ще представлява изпълнение на една от целите, които са разписани за повлияване към подобряване на политическия инструмент в България, а именно – подобряване на управлението чрез разписване на стратегически документи.

Един инструмент, който може да бъде от голяма полза в този процес, е картографирането и предоставянето на пространствена информация чрез ГИС, общодостъпна за общинската администрация и за гражданите.

ГИС представлява система от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализиция на пространствени данни. ГИС служи за подпомагане на вземането на информирани решения посредством пространствено моделиране.

Една от употребите на ГИС е за картографиране.

Изхождайки от текстовете на чл.16 и чл.49 от Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области), препоръчително е картите на общините да съдържат най-малко следните данни:

 1. граници на общината;
 2. селищна мрежа – град-център, агломерационни образувания и зони на влияние;
 3. елементи на транспортната инфраструктура, в т.ч. транспортни направления и коридори, пътна мрежа, жп мрежа, летища, пристанища, гранични контролно-пропускателни пунктове;
 4. инженерно-техническа инфраструктура структура, в т.ч. хидросъоръжения, енергийна мрежа и мрежи за пренос на природен газ, нефт и нефтопродукти, връзки с мрежите в съседни държави;
 5. релеф и хидрографска мрежа;
 6. земеделски и горски територии, водни площи;
 7. елементите на екологичната мрежа;
 8. обекти на културно-историческото наследство
 9. зони, застрашени от природни рискове.

Концепцията за пространствено развитие на община е препоръчително да включва следните тематични карти:

 1. териториално-урбанистична структура;
 2. селищна мрежа, центрове и оси на урбанистично развитие – главни и второстепенни;
 3. социална инфраструктура;
 4. икономически зони; зони за туризъм; транспортна инфраструктура;
 5. инженерно-техническа инфраструктура;
 6. защитени територии и защитени зони;
 7. културно наследство.

В четири от общините на Плевенска област географската информационна система е разработена – Плевен, Долна Митрополия, Левски и Кнежа. Но тя служи само за информация и справки. А информацията с течение на времето остарява. Необходимо е общинските служители да имат достъп до системата и в работен режим, за да могат да актуализират въведените данни.

Само като пример – в ГИС-Габрово, в слой „Зелена система“ данните са в процес на постоянна актуализация от служителите на общинско звено „Озеленяване“.

Към днешна дата ГИС на горе цитираните общини съдържат 11 слоя. Необходимо е тяхното обогатяване с още допълнителни слоеве, според специфичните нужди на общините. Например Община Плевен има нужда от слой „ВиК инфраструктура“ и от карта на шума.

Всички геопространствени данни се поддържат в единен лесно достъпен формат, което дава възможност за кръстосани, многофакторни анализи, изследване на пространствени закономерности за оценка и обосноваване на управлениски решения при планиране и управление на територията.

Чрез подкрепа на нови проекти за картографиране на общините в област Плевен, финансирани със средства от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 6, ще се подобри усвояването на европейски средства, предоставени чрез този политически инструмент.

След направения подробен анализ на състоянието по общини и съобразявайки се с нормативните документи на регионално, национално и европейско ниво, групата на местните заинтересовани страни на своята трета среща реши:

 1. Да се инициира разработване на общински стратегически документ – Концепция за пространствено развитие (в общините, където все още не е разработен)
 2. Да се разработят проекти за ГИС на общините в изпълнение на горепосочения стратегически документ.

Тези две предложения ще бъдат разписани в плана за действие на Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“, целящ подобряване на политическия инструмент ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година.