Селското стопанство, производството на храни и строителството са икономически дейности с дългогодишна  традиция в трансграничния регион. По-голямата част от агро-производителите на хранителни продукти са представени от малки, индивидуални производители, които не разполагат с техническа възможност да направят устойчиво и последователно популяризиране на своите продукти, нито да привлекат инвеститори. Настоящият проект поставя основата на регионално и трансгранично популяризиране на селскостопански хранителни продукти чрез онлайн инфраструктура – AGRICONS виртуална борса, както и чрез провеждане на бизнес срещи, изложения и възможности за обучение за местен и международен маркетинг.

Долж, Плевен, Видин и Монтана представляват едни от най-неразвитите райони в своите страни и от тези на ЕС в съответствие с националните и европейските статистически данни. Икономическата криза има по-голяма видимост в тези региони. Освен това, хранителната индустрия и строителния сектор предоставят работни места. Понижението на активността на тези отрасли генерира безработица и намаляване на жизнения стандарт на трансграничните жители. От друга страна, бързото развитие на тези сектори, с малки инвестиции в човешки капитал, намалява броя на специфичните обучения и курсове за представители на бизнеса, на работниците и служителите.

В отговор на тези проблеми, AGRICONS  предложи устойчиви решения чрез виртуална инфраструктура и услуги:

  • AGRICONS virtual market създава предпоставки за разширяване на пазарното присъствие на хранително-вкусовата промишленост и строителния бизнес на европейско равнище, идентифициране на бизнес партньори, намаляване на промоционални разходи за маркетинг и привличане на инвеститори;
  • Съвместни изложения за хранително-вкусовата промишленост и строителството обединяват производители, търговци и дистрибутори от трансграничния регион, което  позволява да се изгради сътрудничество;
  • Платформата за електронно обучение и обучения в клас слага основите на общ устойчив маркетинг за хранителни продукти от селското стопанство и продукти от строителството.

Ето защо, чрез сложен и комбиниран набор от дейности и инструменти, проектът осигури устойчиво съвместно развитие на селското стопанство, хранителната промишленост и строителството като важна част от трансграничната икономика.

Адресът на виртуалната платформа е agricons-cbc.ro