„Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги”

Партньори:

 1. Румънско движение за качество, гр. Крайова, Румъния
 2. Национален център за информационно обслужване, гр. Плевен, България

Приоритетна ос на програмата: 4: Квалифициран и приобщен регион

Специфична цел на програмата: 4.1 Да се насърчи интеграцията на трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност

РДК и НЦИО обединяват своя опит в проект BIOVIRTINC, който е насочен към населението на трансграничната зона Долж-Плевен, селско и безработно, студенти и завършили специалисти в областта на земеделието. Изправени пред общи предизвикателства като основен висок дял на селското стопанство, нисък стандарт на живот и ниска степен на образование в селските райони, миграция към градовете, безработица, целта на проекта е да се насърчи интеграцията на трансграничната зона Долж-Плевен по отношение на заетостта, мобилността на работната сила, развитието на бизнеса в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързаните услуги.

Дейности за постигане на целта:

 1. Управление на проекта
 2. Изготвяне на проучване относно биологичното земеделие, обработка на био продукти и свързани услуги в трансграничната зона Долж- Плевен.
 3. Интегрирана бизнес ориентирана кампания за насърчаване на заетостта и предприемаческите възможности за био земеделие, обработка на био продукти и свързани услуги в Долж и Плевен

3.1.Изработване и разпространение чрез информационни сесии в Долж и Плевен

3.2.Промоционален документален филм на успешни истории в трансграничния регион;

 1. Създаване на он-лайн инструменти за бизнес и мобилност, съобразени със специфичните нужди на търсещите работа и предприемачите в ТГС района на Долж-Плевен.
 2. Обучителни сесии по биологично земеделие, посветени на студенти и завършили специалисти в селското стопанство.
 3. Обучителни сесии по биологично земеделие, посветени на селското население или безработни от градска зона.
 4. Обучителни курсове по предприемачество.
 5. Консултантски услуги за сертифициране на био-продукти в селското стопанство
 6. Анализ

9.1.Вземане на почвени проби за 100 фермери, румънски и български

9.2. Професионална обучителна сесия за био инспектори

9.3. Създаване на система за информация “Help Desk”.

 1. Интегрирани мерки за Маркетинг на био продукти

10.1. Он-лайн витрина за био продукти за пускане на пазара на био продукти в рамките BIOVIRTINC

10.2. Обучителен курс за агент по продажбите на био продукти

10.3.Осведоменост и образование на клиентите на био продукти

 1. Една обща стратегия и план за действие за създаването на работни места и трансгранична мобилност чрез развиване на бизнеса с био земеделие, обработка на био продукти и свързани услуги.
 2. Информация и публичност

Очаквани основни резултати: 315 обучени лица – 200 търсещи работа/специалисти, 30 работодатели/предприемачи, 10 собственици на земя; 100 консултации за сертифициране.

Продължителност на проекта: 20 месеца

Бюджет на проекта: 742 866,94 евро