Процедура за избор на изпълнител с публична покана “Организиране и провеждане на 3 онлайн базирани събития”

24/09/2020|Профил на купувача|

Съгласно изискванията на чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016 за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от [...]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Изработка, оформление и отпечатване на 1000 бр. алманах на проекта – booklet“ в изпълнение на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“

26/02/2020|Профил на купувача|

Р Е Ш Е Н И Е № 96/25.02.2020 г. За откриване на процедура за определяне на изпълнител на основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и чл.1, ал. 1 от ПМС160/01.07.2016 Съгласно изискванията на чл. [...]

Решение за откриване на процедура с предмет „Осигуряване на експертна подкрепа за изготвяне на Регионален план за действие“

19/02/2020|Профил на купувача|

Проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, RAMSAT, PGI06218, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020. Р Е Ш Е Н И Е № 94/18.02.2020г. За откриване на процедура [...]

Процудура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Провеждане на медийна кампания”

23/04/2019|Профил на купувача|

Процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на медийна кампания“, в изпълнение на проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A [...]

Процедура с публична покана “Организиране и провеждане на събития с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях”

12/10/2018|Профил на купувача|

Проект „Природно наследство – услуги, свързани с природни/биологични ресурси”, NATBIOT, ROBG-356, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България с Договор 82686/18.07.2018 Р Е Ш Е Н И Е № 70/11.10.2018 г.  За откриване на процедура за [...]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ДОГОВОРИ

17/02/2018|Профил на купувача|

Въз основа на проведена процедура за избор на изпълнител без публична покана  с предмет: „Подготовка на учебно съдържание и провеждане на обучителен курс за агент по продажбите на био продукти“ в изпълнение на дейност по [...]

Публична покана “Организиране и провеждане на събития”

10/02/2018|Профил на купувача|

1. Процедура: „Организиране и провеждане на събития“, в изпълнение на проект „Развитие на съвместен пазар на труда и трудова мобилност в областта на строителството в трансграничната зона Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран [...]

Процедура за избор на изпълнител

05/09/2017|Профил на купувача|

Вид на процедурата: Избор на изпълнител с публична покана на основание чл. 1, (1) от ПМС160/01.07.2016 Предмет: „Организиране и провеждане на медийна кампания в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата [...]

Публична покана да избор на изпълнител

01/09/2017|Профил на купувача|

Предмет: Изработване, оформление, отпечатване и доставка на промоционални материали по проект „Развитие на съвместния пазар на труда и трудовата мобилност в областта на строителството в трансграничната област Румъния-България”, JOINT CONSTRUCT код на проекта: 16.4.2.076, финансиран [...]

Публична покана за определяне на изпълнител

29/08/2017|Профил на купувача|

Предмет на публичната покана: „Изготвяне на проучване на нуждите от квалификация в областта на строителството на територията на проекта за областите Враца и Плевен” в изпълнение на проект „Развитие на съвместния пазар на труда и [...]