Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ е единствената организация в България, лидер-партньор по проект, финансиран в рамките на програма Interreg Europe.

Проектът „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“ (CD-ETA) е един от 64-те одобрени в рамките на първата покана за подаване на проектни предложения.

Дигитализацията и цифровите технологии станаха неразделна част от живота на хората и от икономическото развитие. Въпреки това се признава, че повечето природни и културни ценности, които са уникални или физически могат да се видят на едно единствено място, все още не са обект на дигитализация. Това затруднява достъпът на широката общественост до тях. Въпросът за това как да се подобри тази ситуация е общо предизвикателство за всички региони в Европа. Ясно е, че конвенционалните подходи не дават необходимите резултати. Необходими са иновативни решения, които биха могли да осигурят едновременно опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство. Дигитализацията е новаторски подход, с прилагането на който могат да бъдат решени голяма част от видимите проблеми в управлението  на природното и културното наследство. В тази връзка, за да бъде решен проблемът , основната цел на проекта е: да се подобри прилагането на политиката за дигитализация на природното и културното наследство и да се подготвят участващите региони за прилагането на най-добрите практики в зависимост от техните нужди.

За постигането на основната цел ще се изпълнят следните основни групи дейности:

  1. Създаване на група от местни заинтересовани страни. Тя ще включва представители на местни/ регионални/ национални власти, библиотеки, музеи, архиви, църкиви, читалища, галерии, театри, форклорни групи и ансамбли, стопани на природни и защитени местности, институти, университети, фондации, технологични фирми, фирми за софтуер и хардуер. Тази група ще проведе 8 срещи за период от три години.
  2. Провеждане на три междурегионални работни срещи по проблеми, свързани с дигитализацията на природното и културното наследство. На пръвата среща ще бъдат представени проблемите; на втората ще се предложат възможни решения; на трета ще се представят взетите решения за решаването на съществуващите проблеми.
  3. Провеждане на пет междурегионални тематични семинара за идентифизиране и обмяна на добри практики, прилагани за ефективно управление на природното и културно наследство чрез дигитализацията му.
  4. Разработване на план за действие и неговото изпълнение за постигане на подобрена политика в областта на дигитализацията на природното и културното наследство.

Партньорството, изградено по проекта, гарантира неговото успешно изпълнение. То е балансирано както по региони, така и по компетентности на участващите организации. Те са: Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“- Плевен, България; Окръжен съвет на окръг Харгита, Румъния; Университетът в Патра, Гърция; Асоциация на общините от регион Рибера Алта, Испания; Фондация за изследвания и иновации – Флоренция, Италия; Регионална агенция за развитие на Горенска област – Краня, Словения; Фондация за съхранение на историческото наследство „Св. Мария“ – Паленсия, Испания; Военният музей на Естония – Виймси, Естония.

Основните продукти от изпълнението на проект CD-ETA  са 15 идентифицирани добри практики и 8 разписани плана за действие.

Проектът е с продължителност 5 години, като изпълнението му преминава през две фази: Първа фаза е с продължителност 3 години и през нея се изпълняват всички дейности. Втора фаза е с продължителност 2 години и през нея се изпълняват разписаните планове за действие.

Общият бюджет на проекта е 2 071 748 евро.

Още за изпълнението на проекта можете да прочетете тук