Водещ партньор (име/държава) Регион Марке, Анкона, Италия
Брой Партньори 9
Място на изпълнение Окръг Южен Дъблин, гр.Талат, Ирландия;Транспортен Консорциум Майорка, гр.Палма, Испания;АНАТОЛИКИ – Регионална Енергийна Агенция на Централна Македония, гр Терми, Гърция; Регион за планиране Видземе, гр Цесис, Латвия; Център за Развитие Литя, гр Литя, Словения; Еврорегион Плевен –Олт, гр Плевен, България; Община Егер, гр Егер, Унгария; Австрия Тех – Федерална Агенция за Технологични Измервания, Виена, Австрия.
Обща стойност 1 462 424 Евро
Обща допустима стойност 1 462 424 Евро
Обща стойност на изискуемите средства (ЕФРР и държавен бюджет) 1 167 900 Евро
Цели на Проекта

 

 

 

 

Основна цел: С Проекта се цели повишаване устойчивостта на регионалните транспортни политики, чрез повишено знание и разбиране на пълния потенциал на решенията на Интелигентните Транспортни Системи(ITS) и начините за тяхното прилагане. Крайната цел е да се помогне на Регионите да развият индивидуални регионални планове за ИТР, които да се внедрят във всеки един общ план за мобилност и да се подсигури обща методология за бъдеща репликация. Специфични цели: (1) Подобряване осведомеността на политиците на регионално ниво от нуждата за развитие на регионални планове за ITS; (2) Запознаване на политици, регионални администрации, доставчици на транспортни услуги и оператори с широкия спектър от приложения на ITS, които се прилагат в цяла Европа в полза на Регионите, и пълното разбиране на последиците от тях (разходи и ползи); (3) Подобряване уменията на политици, регионални администрации, доставчици на транспортни услуги и оператори, както и на крайните потребители(по-конкретно гражданите), за да използват пълния потенциал на ITS инструментите; (4) Предоставяне на Регионите ноу-хау и конкретни оперативни планове, за да се справят с модификациите по инфраструктурата от ICT; (5) Подкрепа за диалог между всички участващи (от публичната и частна сфера) с участие в ITS на местно, регионално, национално и ниво ЕС, което от своя страна потенциално води до създаване на публично-чатни партньорства; (6) Посредством действия с преобладаваща хоризонтална и вертикална насока се подкрепя разпространението и повторението на постигнатите добри резултати в регионалните политики за развитие, както в участващите страни, така и  общо в целия ЕС.
Дейности по Проекта

 

 

К1:Финализиране на Партньорското Споразумение и Договора за Субсидия и подписване от всички ПП; Организиране на откриваща среща; Назначаване на лице(а) за  контакт и финансови мениджъри от всички ПП, както и на Координатор по Проекта и Ръководител на Мрежата от ВП; Събиране на информация и данни за 4те основни дейности и финансови доклади; Организиране на 1та, 2та, 3та, 4та, 5та и 6та срещи на УГ; Предаване на 1ви, 2ри, 3ти, 4ти, 5ти и 6ти Доклад за напредък пред ТС от ВП; К2: Изготвяне на подробен комуникационен план, обсъждане, одобряване и представяне пред всички ПП; За одобрение от ПП се предлагат лого и графично оформление за комуникационните продукти; Създаване на проект за уебсайт и дигитална карта на Европа представяща  внедрени ИТР; изготвяне на брошура по проекта и издаване на 6 електронни ежеседмични бюлетина; всеки раздел от дипляната се редактира и принтира в 1000 копия; К3:Всички ПП продължават с анализите за (устойчиви) транспортни планове и основните трудности, които срещат. ПП изготвят анализи на социалната мрежа-идентифициране на водещите участници, включени в процеса по планиране за ИТР;Организиране на 1та междурегионалана среща в Майорка; ще се проведат 7 тематични семинара;  Организиране на 2та междурегионална среща в Австрия; К4: Ще се направи оценка на състоянието на платформите за ICT, осъществени от ПП, с цел обмяна на опит по техническото изпълнение, да бъдат анализирани съобразно директивите на ЕС и да се стартира дискусия за техническото изпълнение на стандартизианите решения; К4 ще се фокусира върху техническото изпълнение на ITS с размяна на местния опит и преглед на европейските насоки.
Резултати от Проекта

 

 

 

 

К1: Добре управляван проект, постигане на неговите цели, без сериозни конфликти между партньорите, без нередности и с гладка отчетност на програмата; Изходни резултати:1 Партньорско споразумение,1 Договор за Субсидия; 5 Доклада за напредък и 1 Финален  доклад,6 срещи на УГ; К2: Очакваните резултати се отнасят до ефективна комуникация и разпространение дейностите по RITS-Net и произхождащите ползи за Регионите от ЕС и местни заинтересовани страни(местни власти, доставчици и оператори на ITS) индиректно участващи в проекта: Изходни резултати: комуникационен план,изработено лого и корпоративна идентичност, дипляна по проекта, уебсайт с динамична база данни от решения за ITS, със средно по 50 посещения на месец, финална конференция/150 участника, 9 съвместни пресконференции на местно ниво и 9 статии публикувани в местни списания;К3: Подобряване на знанията и информираността за инструментите на ITS в подкрепа на регионалните транспортни политики, събирайки заедно частни и публични участници за осъществяване на програмата за ITS в Регионите; Изходни резултати: 2 междурегионални събития с информационна и обучаваща цел и обмяна на опит, организиране на 7 тематични семинара, отворени за широката публика за решенията на ИТС и за ползите за Регионите; изготвяне на книжка за RITS-Net съдържаща 1 брошура за устойчиви регионални политики + 7 тематични брошури за различните решения на ITS + 1 брошура за състоянието на европейските ITS и 1 финален наръчник за изпълнение на плановете за ITS. К4:Повишено знание и обмяна на опит при изпълненеито на платформите за ICT за ITS и проучвания за разработването на регионалните платформи за ICT за мобилни услуги за „бъдещите поколения”; Изходни резултати: Насоки и технически спецификации за изпълненеито на платформа за ICT следвайки изискванията и стандартите на ЕС, 3 детайлни плана (изпълнителни проекти) за платформа за регионално пътно планиране и таксуване, най-общо управление  на мобилните услуги; 5 предпроектни проучвания за платформи за ICT, основни насоки за предоставяне на резултатите на други региони; организиране на 7 технически семинара посветени на Регионите участници.
Целеви групи

 

 

Политици, регионални администрации, доставчици и оператори на транспортни услуги, заинтересовани групи от национално и ниво ЕС, както и крайни потребители (по-конкретно граждани)
Период на изпълнение (месеци) 36 месеца

Всичко за проекта RITS-Net – тук