Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ стартира изпълнението на проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, (RAMSAT) по програма Interreg Europe.

Чрез обмена на добри практики и знания RAMSAT ще подобри регионалните и местните политики, насочени към развитието на алтернативен туризъм в отдалечените и планински райони, за да се гарантира защитата и устойчивото използване на природните ресурси и културното наследство и като следствие да се съживят тези райони.

По-специално RAMSAT ще се съсредоточи върху 4 форми на устойчив алтернативен туризъм:

– Екотуризмът като форма на отговорно пътуване до природни зони, опазваща околната среда и поддържаща благосъстоянието на местните хора;

– Приключенски туризъм, който включва проучване и пътуване до отдалечени райони и практикуване на дейности на открито (т.е. походи, катерене, колоездене, парапланеризъм, рафтинг);

– Културен туризъм, свързан с културната идентичност на региона, по-специално начин на живот, история, архитектура, религия и други елементи, които помагат за формирането му;

– Селският туризъм, като начин за включване и облагодетелстване на селските общности, като същевременно запазва средата им, кани туриста да участва в дейности, начина на живот и традиции на приемащата общност.

Основната цел може да бъде обобщена в:

– увеличаване на броя посещения на културно и природно наследство и атракции;

– увеличаване на размера на инвестициите за насърчаване, опазване и подобряване на природното и културното наследство.

Подцелите са:

– включване на всички ключови заинтересовани страни в дейностите по проекта и в разработването и прилагането на планове за действие;

– индивидуализиране, обмен и приспособяване на добри практики по отношение на опазването, насърчаването и развитието на природните богатства;

– осигуряване на участващите региони с необходимите знания и инструменти за разработване на конкретни стратегии за постигане на общата цел;

– насърчаване на постигнатите резултати в ЕС и включването им в регионалните политики на участващите страни.

За постигане на поставените цели ще се организират 2 междурегионални работни срещи, 4 тематични семинара и 36 срещи с местни заинтересовани страни в партньорските държави в продължение на следващите 3 години.

Кои са партньорите по проекта?

 1. Сдружение на общните Алто Алентехо – Португалия;
 2. Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“ – България;
 3. Регионална агенция за развитие на Засавие – Словения;
 4. Регионално правителство на Теурел – Испания;
 5. Пратньорство за селски райони в Дери – Ирландия;
 6. Община Рашинари – Румъния;
 7. Агенция за регионално развитие на Алба Юлия – Румъния.

Какво конкретно ще е участието на българския партньор?

 1. Създаване на работна група от местни заинтересовна страни. Работната група ще се среща периодично (общо 6 пъти), в началото на изпълнение на проекта и между всеки два тематични междурегионални семинара. На първо място, ще се представят и споделят практиките, научени от семинара, ще се обсъждат възможните решения и опции за адаптиране и прилагане на добрите практики. Всяко финално решение, взето на срещите на работната група ще става част от проекта на бъдещия план за действие на съответния партньор. На второ място, ще бъдат определени конкретните въпроси, проблеми и желани решения по следващата тема. Двама представители на работната група, свързани със специфичната тема на семинарите,  ще вземат участие в съответния семинар. Тези участници ще споделят добра практика, ако няма такава – желана практика, и съответно ще бъдат обучаеми или обучаващи се. По време на семинарите ще се посещават места, които могат да представят добри практики и ще се обучават в механизма за тяхното изпълнение. Във финалния план за действие заинтересованите страни могат да бъдат партньори по проект, подизпълнители или инвеститори.
 2. Организиране на първата междурегионална работна среща – м. май 2020 година. (планирани дати 11- 13 май 2020). Тема: „Състояние на алтернативния туризъм“.
 3. Участие в 4 тематични семинара на теми:
  1. Природно наследство за приключенски и планински туризъм
  1. Природно наследство за еко-туризъм
  1. Културно и природно наследство за селски туризъм
  1. Културно наследство за тематичен туризъм
 4. Разработване на регионален план за действие.

Всеки план за действие е насочен към подобряване на определен политически инструмент.

Политически инструмент, към чието подобрение е насочен проектът в България:

Програма „Региони в растеж“ 2014-2020;

Приоритетна ос 6: Регионален туризъм и под приоритет „Околна среда и опазване на природното и културно наследство“.

С писмо за подкрепа от Министерството на туризма

Какво ще подобряваме:

Предвиждаме подобряване на този инструмент чрез нови подкрепени проекти, постигащи устойчиво използване на природното и културното наследство в отдалечени райони.

Проектите ще бъдат свързани с развитието на културен туризъм и алтернативни форми на туризъм, обновяване на паметници на културата и разработване на туристически продукти, защита на туристическите атракции, свързани с природната среда и предоставяне на услуги с познавателна или образователна цел и др.

Опитът от развитието на културния туризъм с ОП “Регионално развитие” показва, че проектите, базирани на културни обекти от световно и национално значение, са финансово жизнеспособни и имат голям потенциал за връщане на инвестициите, ако дейностите по реставрация и консервация са съчетани с дейности за реклама и развитие на културния обект като туристическа атракция.

Проектите ще бъдат насочени към общини от 4-то йерархично ниво, напр. Никопол, Троян, Мездра, Червен бряг, на територията на които има паметници с национално и световно значение, но потенциалът им за развитие на туризма не се използва.

Във всички тях ще бъдат приложени и адаптирани подходящи добри практики, научени по време на изпълнението на RAMSAT.

Освен това, не е изключено, вдъхновени от RAMSAT, да се разработят проекти и по други оперативни програми (напр. ПРСР) или да се адаптира добра практика със собствени финансови средства.

Изпълнението на проекта протича в две фази:

Фаза 1 – от 01.08.2019 до 31.07.2021 година – през нея се продежда междурегионалния обучителен процес и се разработват регионалните планове за действие

Фаза 2 – от 01.08.2021 до 31.07.2022 г. – през нея се изпълняват разработените планове за действие.