Проект: Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм

Акроним: RAMSAT

Програма: Interreg Europe

Специфична цел на програмата 4.1: Подобряване политиките за природно и културно наследство

Отдалечените и планински райони в много от европейските страни са бедни на природни ресурси за развитието на селско стопанство или индустрия, но в същото време те имат подходящи условия за развитие на туризъм. Значителният потенциал за туризъм в тези райони остава неизползван или недостатъчно използван – от една страна, предприятията и населението там не могат да се възползват от този потенциал, а от друга страна, ценното културно или природно наследство се разрушава или унищожава.
Основната цел на проекта RAMSAT  е да насърчи подобряването на инструментите на политиката, насочени към устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство чрез развитието на алтернативен туризъм (АТ) в отдалечени и планински райони. Специфичните мерки, които могат да бъдат определени на по-късен етап в плановете за действие на партньорите, са: подобряване на инфраструктурата около културните паметници; изграждане на туристически атракции; създаване на партньорства и клъстери на регионално, национално и международно равнище; развитие на конкурентни пазарни ниши и марки; диверсификация на туристическите дейности; обучението на кадри за алтернативен туризъм и други, свързани с устойчивото използване на природното и културно наследство.
Развитието на АТ в целевите райони ще гарантира устойчивото използване на природните ресурси и културното наследство и ще доведе до по-ефективното му управление. И тъй като туризмът стимулира и развитието на други сектори на икономиката, се очакват допълнителни резултати чрез съживяване на партньорските зони.
Очаква се, че вдъхновени от резултатите от проекта, партньорите ще внедрят редица нови инициативи, които пряко ще подобрят шестте политически инструмента, три от които са свързани с програми за растеж и работни места или програми за европейска мобилност. Всички заинтересовани страни в проекта ще се възползват, защото ще създадат възможности за устойчива икономическа дейност и постоянни работни места.

Партньорски страни: България, Румъния, Словения, Франция, Испания, Португалия, Великобритания, Италия.

Продължителност на проекта: 48 месеца

Бюджет на проекта: 1 302 044 евро